Tabletki nasenne
Trust Pilot Review
Zaleplon

Zaleplon

Zaleplon to lek należący do grupy zwanej potocznie „lekami Z”, które są stosowane w leczeniu lęku i bezsenności. Nieco później omówimy bardziej szczegółowo oba stany i zbadamy najlepsze opcje leczenia. Zaleplon to licencjonowany lek generyczny produkowany przez pięć firm farmaceutycznych, w tym Cipla Ltd. Jest produkowany, eksportowany i sprzedawany online na całym świecie. W rzeczywistości możesz kupić Zaleplon online w naszej aptece znajdującej się tutaj w Wielkiej Brytanii.

Uwaga: obraz tylko do celów ilustracyjnych - sprzedawane tutaj leki zatwierdzone przez FDA i EMA.
Produkty Cena Kup teraz
Paczka 30 x tabletki €55.67
Paczka 60 x tabletki €82.35
Paczka 90 x tabletki €117.15
Paczka 120 x tabletki €148.47
Paczka 150 x tabletki €176.31
Paczka 180 x tabletki €199.51

Zaleplon Informacja

Jak już powiedzieliśmy, tabletki Zaleplon są generyczne, co oznacza, że ​​zasadniczo kopiują oryginalne markowe leki, które po raz pierwszy pojawiły się na rynku. Ten lek był sprzedawany wyłącznie przez firmę Pfizer pod marką Sonata do czasu wygaśnięcia patentu w 2008 roku. Po wygaśnięciu patentu na lek inne firmy farmaceutyczne mogą ubiegać się o licencję na jego sprzedaż. Program leków generycznych FDA akceptuje i przetwarza te wnioski. Koszty początkowe związane z lekami generycznymi są znacznie niższe, więc lek jest znacznie tańszy.

Ponieważ coraz więcej firm produkuje ten sam lek, cena nadal spada. Masz dość płacenia wygórowanych kwot za leki? Chcesz przeglądać i porównywać leki w zaciszu własnego domu? Czy zauważyłeś, że nie możesz zasnąć i nie wiesz, co robić? Niezależnie od Twojej sytuacji, zapewniamy Ci ochronę. Możesz kupić Zaleplon online w języku polskim w naszej aptece bez recepty.

Skutki uboczne Zaleplonu

Przed zakupem leku Zaleplon należy zdać sobie sprawę z wszelkich działań niepożądanych, które mogą dotyczyć pacjenta. Na szczęście ten lek ma stosunkowo niewiele skutków ubocznych, jednak wszystkie leki mogą powodować działania niepożądane. Większość ludzi uważa, że ​​można sobie z nimi poradzić, jeśli ich doświadczą, a inni w ogóle ich nie doświadczą. Niektóre typowe działania niepożądane leku Zaleplon obejmują:

 • Uczucie zmęczenia lub senności
 • Czuję się chora
 • Suche usta
 • Spadek apetytu
 • Ból głowy

Większość z wymienionych powyżej skutków ubocznych można opanować, dbając o dobre nawodnienie organizmu. Picie dużej ilości wody jest lepsze niż picie napojów gazowanych lub słodkich lub napojów zawierających kofeinę. Przyjmowanie leków przeciwhistaminowych lub przeciwwymiotnych może pomóc w nudnościach, jeśli czujesz się chory. Możesz kupić leki przeciwhistaminowe i niektóre leki przeciwwymiotne bez recepty, ale silniejsze będą musiały zostać przepisane przez lekarza pierwszego kontaktu. Jeśli stosujesz lek przeciwhistaminowy, upewnij się, że nie powoduje on senności, ponieważ Zaleplon może również wywołać senność.

Poważne skutki uboczne są rzadkie; są jednak możliwe. Jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, nie należy przyjmować więcej leków i natychmiast zasięgnąć profesjonalnej porady:

 • Omamy – widzenie rzeczy nie istnieje
 • Złudzenia – nieprawdziwe myśli
 • Amnezja – niemożność zapamiętania rzeczy
 • Poważna niestabilność lub niezdarność

Niektóre osoby przyjmujące Zaleplon mogą doświadczać niebezpiecznych zachowań podczas snu, ale zdarza się to niezwykle rzadko. Zachowania mogą obejmować wstawanie i prowadzenie samochodu, gotowanie jedzenia, lunatykowanie, uprawianie seksu i wykonywanie połączeń telefonicznych. Większość ludzi nie pamięta, że ​​robili te rzeczy tak, jak się wydarzają, nie będąc w pełni obudzonymi.

Recenzje online Zaleplon

Recenzje Zaleplonu dają klientom możliwość zapoznania się z obiektywnymi informacjami na temat tego, jak lek sprawiał, że inni ludzie się czuli, ile czasu zajęło jego działanie, jak długo trwało i jak było skuteczne. Istnieje wiele badań klinicznych, które badają i dostarczają dowodów na bezpieczeństwo i skuteczność leków, które są niezwykle przydatne i całkowicie niezbędne, aby zapewnić, że produkowane i sprzedawane leki są zgodne ze standardami.

Są jednak trudne do odczytania dla osób, które nie należą do społeczności naukowej. Recenzje są ważne, ponieważ zapewniają dobry wgląd w jakość leku w osobisty, autentyczny i łatwy do zrozumienia sposób. Zarówno nowi, jak i powracający klienci mogą wystawiać recenzje i oceniać nasze produkty, a także poziom obsługi klienta, jakiego można oczekiwać od naszej apteki, co pozwala bez obaw kupować Zaleplon lub dowolny inny lek.

Kup Zaleplon online

Jeśli szukasz skutecznego leku do leczenia bezsenności lub lęku, nie szukaj dalej. Można umówić się na konsultację z lekarzem rodzinnym lub uzyskać skierowanie do specjalistycznej poradni snu w celu wypisania recepty na leki. Wizyty i skierowania zajmują dużo czasu, a wielu klinicystów niechętnie przepisuje leki na dłużej niż dwa tygodnie i zaleca metody higieny snu. Higiena snu jest ważna do wdrożenia, jednak jeśli to czytasz, prawdopodobnie próbowałeś wielu rzeczy, aby poradzić sobie ze swoim stanem.

Faktem jest, że większość osób z chorobami przewlekłymi rozumie je lepiej niż lekarze i wie, co działa, a co nie. Nasza apteka internetowa oferuje największy wybór leków na bezsenność i stany lękowe, które oferujemy bez recepty. Mamy do wyboru wiele bezpiecznych metod płatności, a nasz zespół obsługi klienta jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania. Oferujemy pełną prywatność wszystkich naszych zamówień wysyłanych w zwykłym opakowaniu dla dyskrecji. Dostawa jest również szybka. Możesz spodziewać się otrzymania zamówienia w ciągu 2 do 4 dni w Polsce i w ciągu 4 do 7 dni w Irlandii i UE.

FAQ - Zaleplon

Jak dzia?a Zaleplon?

Podobnie jak inne „leki Z”, aktywny sk?adnik Zaleplon dzia?a na centralny uk?ad nerwowy. Dok?adniej, dzia?a poprzez wi?zanie si? z receptorami kwasu gamma-aminomas?owego (GABA) w mózgu, podobnie jak benzodiazepiny, takie jak Valium. Kiedy wi??e si? z tymi receptorami, stymuluje produkcj? neuroprzeka?nika GABA. Neuroprzeka?niki to substancje chemiczne reguluj?ce aktywno?? mózgu. Mog? zwi?ksza? lub zmniejsza? aktywno??, a GABA zmniejsza aktywno??, co prowadzi do rozlu?nienia i uspokojenia. Te w?a?ciwo?ci uspokajaj?ce pozwalaj? zasn??, gdy do?wiadczasz objawów bezsenno?ci.

Jakie s? instrukcje dotycz?ce dawkowania Zaleplonu?

Si?a leku b?dzie si? ró?ni? w zale?no?ci od konkretnych potrzeb, ale Zaleplon 10 mg jest typow? dawk? pocz?tkow? i podtrzymuj?c?. W razie potrzeby mo?na go zmniejszy? do 5 mg lub zwi?kszy? do 20 mg. Zawsze najlepiej jest zacz?? od najni?szej mo?liwej dawki, poniewa? tolerancja b?dzie si? zwi?ksza?, im cz??ciej jej u?ywasz, wi?c b?dziesz musia? wzi?? wi?cej, aby do?wiadczy? tych samych korzy?ci. Tabletki Zaleplon nale?y przyjmowa? tu? przed snem. Lek nale?y zawsze po?yka? w ca?o?ci i nigdy nie nale?y go kruszy? ani ?u?. Je?li zostanie zmia?d?ony, zostanie wch?oni?ty zbyt szybko, co mo?e by? niebezpieczne.

Czy istniej? przeciwwskazania dotycz?ce produktu Zaleplon?

Zaleplon jest bezpieczny dla wi?kszo?ci ludzi, jednak przed przyj?ciem go nale?y skonsultowa? si? z lekarzem, je?li którykolwiek z poni?szych warunków dotyczy Ciebie:

 • Jeste? uczulony na sk?adniki
 • Masz obturacyjny bezdech senny
 • Masz powa?n? chorob? w?troby lub nerek
 • Jeste? w ci??y lub karmisz piersi?

Powy?sza lista nie jest wyczerpuj?ca i nale?y zasi?gn?? profesjonalnej porady przed za?yciem tego leku, je?li masz jakiekolwiek obawy.

Czy Zaleplon mo?e leczy? bezsenno???

Istniej? ró?ne rodzaje bezsenno?ci, a wyniki leczenia b?d? si? ró?ni? w zale?no?ci od rodzaju i przyczyny. Ostra bezsenno?? trwa trzy miesi?ce lub krócej, podczas gdy przewlek?a bezsenno?? trwa trzy miesi?ce lub d?u?ej. Ostra bezsenno?? jest bardziej podatna na wyleczenie. Chocia? przewlek?a bezsenno?? jest trudniejsza do wyleczenia, mo?na j? skutecznie leczy?, stosuj?c odpowiedni? higien? snu i leki. Istnieje równie? kilka przyczyn bezsenno?ci, które mog? wp?ywa? na wyniki leczenia, w tym:

 • Stres, taki jak zbli?aj?cy si? wywiad lub prezentacja
 • Problemy ze zdrowiem psychicznym, takie jak depresja lub l?k
 • ?rodowisko, w tym spanie w pomieszczeniu, w którym jest za gor?co, za zimno lub za g?o?no
 • S?aba higiena snu, np. chodzenie spa? o ró?nych porach lub u?ywanie telefonu w ?ó?ku
 • Leki lub substancje, w tym leki pobudzaj?ce lub zbyt du?o kofeiny

Je?li Twoja bezsenno?? jest spowodowana czynnikami, które s? zmienne, mo?e by? skutecznie wyleczona, gdy te czynniki zostan? rozwi?zane. Na przyk?ad, je?li jeste? zestresowany nadchodz?cym wydarzeniem, mo?e si? okaza?, ?e wystarczy za?ywa? Zaleplon, dopóki ?ród?o stresu nie zniknie. Je?li twoja bezsenno?? jest stanem pierwotnym, co oznacza, ?e ??nie jest spowodowana przez inny stan lub czynnik, mo?esz potrzebowa? d?ugotrwa?ego leczenia.

Jakie s? skutki przyjmowania zaleplonu?

Jak wspomnieli?my wcze?niej, Zaleplon celuje w receptory GABA, które hamuj? aktywno?? elektryczn? w mózgu. Zwi?kszona aktywno?? elektryczna sprawia, ?e ??jeste? bardziej rozbudzony i czujny. To mo?e by? dobra rzecz, ale s? te? potencjalne wady. Na przyk?ad, je?li masz l?k lub bezsenno??, mo?e to zaostrzy? objawy. Kiedy neuroprzeka?niki GABA s? wytwarzane i wydzielane, sprawiaj?, ?e czujesz si? spokojniejszy, bardziej zrelaksowany i wystarczaj?co uspokojony, aby umo?liwi? zasypianie. Receptory GABA s? najliczniejszymi receptorami w mózgu, co sprawia, ?e ??leki takie jak Zaleplon i inne leki Z s? bardzo skuteczne.

Jak d?ugo ?pisz z Zaleplonem?

Czas dzia?ania leku Zaleplon jest krótszy ni? w przypadku innych leków nale??cych do tej samej grupy, takich jak Zopiclone 7,5 mg lub Zolpidem 10 mg. Nazywa si? to ultrakrótko dzia?aj?cym ?rodkiem nasennym o dzia?aniu uspokajaj?cym, poniewa? ma tak krótki czas dzia?ania. Wszystko w tym leku jest szybkie. Jest szybko wch?aniany do krwiobiegu, a nast?pnie przechodzi przez barier? krew-mózg, gdzie wywiera swoje dzia?anie. Szybko?? wch?aniania mo?e si? nieznacznie ró?ni? u poszczególnych osób w zale?no?ci od metabolizmu, wska?nika masy cia?a (BMI) i tego, czy przyjmujesz go z jedzeniem. Pocz?tek dzia?ania Zaleplonu trwa ?rednio oko?o 10 minut. Mo?e by? krótszy po 5 minutach lub nieco d?u?szy po 15 minutach, ale jest znacznie szybszy ni? inne leki Z lub benzodiazepiny (leki przeciwl?kowe).

Okres pó?trwania w fazie eliminacji zaleplonu wynosi oko?o 1,5 godziny, a efekty b?d? odczuwalne przez oko?o 3 godziny. Krótki pocz?tek i czas dzia?ania sprawiaj?, ?e jest to ?wietna opcja na bezsenno?? charakteryzuj?c? si? trudno?ciami z zasypianiem. Nie jest to najlepsza opcja leczenia dla osób, które budz? si? w nocy lub budz? si? zbyt wcze?nie i nie mog? ponownie zasn??. Istniej? dalsze korzy?ci wynikaj?ce z krótkiego okresu pó?trwania w fazie eliminacji. O wiele bezpieczniej jest wykonywa? z?o?one lub wymagaj?ce umiej?tno?ci zadania nast?pnego dnia w porównaniu z innymi podobnymi lekami, je?li przyjmujesz je ponad 12 godzin przed podj?ciem takich zada?.

Czy zaleplon jest dobry na l?ki?

Leki skierowane na receptory GABA s? przydatne w leczeniu bezsenno?ci i l?ku. Zaleplon dzia?a bardziej uspokajaj?co ni? inne leki przeciwl?kowe, dlatego jest cz??ciej stosowany w leczeniu bezsenno?ci, ale ludzie zg?aszali, ?e rozlu?nia ich i sprawia, ?e ??czuj? si? spokojniej, a zatem s? w stanie lepiej radzi? sobie z objawami l?ku. Ten lek jest idealnie krótkoterminow? opcj? leczenia, niezale?nie od tego, czy jest stosowany w przypadku bezsenno?ci, czy l?ku, poniewa? d?ugotrwa?e stosowanie zwi?ksza tolerancj?. Oznacza to, ?e b?dziesz musia? zwi?kszy? dawk?, aby uzyska? te same po??dane efekty. Je?li cierpisz na l?k, mo?esz chcie? wdro?y? techniki zarz?dzania psychologicznego, a tak?e za?ywa? leki, aby uzyska? bardziej holistyczne podej?cie. Stwierdzono, ?e terapia, taka jak terapia poznawczo-behawioralna (CBT), jest wysoce skuteczna w leczeniu l?ku. Osoby, które przesz?y CBT, s? w stanie lepiej radzi? sobie z objawami i rzadziej stosowa? leki.

Ile kosztuje Zaleplon?

Oryginaln? markow? wersj? tego leku by?a Sonata, a poniewa? tak du?e sumy pieni?dzy zainwestowano w rozwój i licencjonowanie leku, jego zakup jest znacznie dro?szy. Sonata by?a opatentowana przez kilka lat, a firma Pfizer mia?a wy??czne prawa do sprzeda?y leku do czasu wyga?ni?cia patentu. Po wyga?ni?ciu patentu inne firmy farmaceutyczne mog?y z?o?y? wniosek do programu leków generycznych FDA, aby wyprodukowa? w?asn? licencjonowan? wersj? leku generycznego.

Zaleplon ma ten sam sk?adnik aktywny co Sonata, ale jest dost?pny za u?amek ceny. Dodatkowo, je?li kupujesz Zaleplon w naszej aptece, koszt ka?dej tabletki spada wraz z wi?kszymi zakupami. Bardziej szczegó?owe informacje o cenach mo?na zobaczy? po wybraniu produktu.

Kup Zaleplon online w j?zyku Polska w naszej aptece sleepingtabletsdirect.com/pl i do?wiadcz rado?ci z prawid?owego snu.

Ważna informacja

Chociaż ten lek może być spożywany z jedzeniem lub bez, nie zaleca się, aby pacjenci przyjmowali go na całkowicie pusty żołądek. Podobnie działanie tego leku będzie przytępione lub wydawać się słabsze, jeśli zostanie przyjęte na pełny żołądek lub po zjedzeniu ciężkiego posiłku.

Ten lek powinien:

 • spożywać zgodnie z ulotką informacyjną dla pacjenta.
 • połykać w całości; nie kruszyć, nie żuć ani nie ssać tych tabletek / kapsułek.
 • przechowywać w chłodnym, suchym miejscu / w temperaturze pokojowej (20 ° C - 25 ° C).
 • zawsze znajdować się poza zasięgiem dzieci (osób poniżej 18 roku życia).

Ten lek nie powinien

 • mieszać z alkoholem - nawet jeden drink może być niebezpieczny.
 • stosować w przypadku ciąży, karmienia piersią (lub planowania zajścia w ciążę).
 • udostępniać - nawet znajomym lub rodzinie, u których występują objawy podobne do twoich.
 • podejmowane podczas planowania prowadzenia pojazdów lub obsługiwania niebezpiecznych maszyn.

UWAGA: Jeśli Ty lub ktokolwiek, kogo znasz, zażył zbyt dużo tego leku lub jeśli występują niepożądane skutki uboczne, takie jak wysypka, trudności w oddychaniu lub wszelkiego rodzaju obrzęki, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.