Tabletki nasenne
Trust Pilot Review

Powody, dla których warto si? wyspa?

  • Tom Jones
  • Oct 14, 2020
Powody, dla których warto si? wyspa?

Chocia? nie jest jasne, ile snu potrzebujemy, jasne jest, ?e sen jest tak samo wa?ny, jak regularne ?wiczenia, zdrowa dieta i picie du?ej ilo?ci wody, je?li chodzi o nasze zdrowie fizyczne i psychiczne.

Badania pokazuj?, ?e ludzie, którzy maj? regularny harmonogram ?wicze? i zdrow? diet?, ale maj? niewystarczaj?c? ilo?? snu, mog? nie odnosi? pe?nych korzy?ci z treningu lub kontrolowa? swojej wagi tak skutecznie, jak to tylko mo?liwe.

Zanim przyjrzymy si? niebezpiecze?stwom zwi?zanym z brakiem snu i szerok? gam? tabletek nasennych, które pomagaj? pacjentom poczu? si? sennymi i zasn??, przyjrzyjmy si? najpierw wielu korzy?ciom p?yn?cym z dobrego snu.

Sze?? korzy?ci z dobrego snu

Na blogu z tego tygodnia przedstawili?my sze?? g?ównych korzy?ci p?yn?cych z dobrze przespanej nocy, a tak?e przeciwstawne zagro?enia zwi?zane z niewystarczaj?c? ilo?ci? snu oraz tabletki nasenne , które mo?esz wzi??, aby zwi?kszy? swoje szanse na dobry sen.

1) Sen poprawia nasz system odporno?ciowy

W zwi?zku z problemami zdrowotnymi, takimi jak niedawna pandemia Covid-19, która dotkn??a niemal ka?dy kraj na ?wiecie, nasz uk?ad odporno?ciowy nigdy nie by? wa?niejszy. Podczas tych 7-8 godzin nieprzerwanego snu nasze cia?a s? zaj?te wytwarzaniem specjalnych bia?ek zwanych cytokinami.

Bia?ka te s? niezb?dne do wspomagania lub walki uk?adu odporno?ciowego z infekcjami i stanami zapalnymi. Sen zwi?ksza równie? produkcj? przeciwcia? i zast?puje utracone komórki, które s? potrzebne w walce z infekcj?.

Brak snu wp?ywa na metabolizm. Faktem jest, ?e sen faktycznie pomaga zachowa? szczup?? sylwetk?, a badania wykaza?y, ?e ludzie, którzy ?pi? krócej ni? 7 godzin, maj? sk?onno?? do przybierania na wadze ze wzgl?du na zmniejszon? liczb? leptyn (bia?ka, które sprawia, ?e ??organizm czuje si? pe?ny) i wzrost pod wzgl?dem liczby grelin (hormonu powoduj?cego g?ód).

Ponadto brak snu mo?e wp?ywa? na ogólny stan zdrowia i zwi?ksza? ryzyko wyst?pienia powa?nych chorób, w tym: oty?o??, cukrzyca i choroby serca.

2) Sen poprawia uwag? i koncentracj?

Kiedy ludzie s? wypocz?ci, zazwyczaj s? bardziej zadowoleni i mog? d?u?ej skupia? si? na zadaniach. Zdolno?? do utrzymania skupienia i koncentracji przez d?u?szy czas oznacza, ?e ??ludzie s? na ogó? w stanie z ?atwo?ci? planowa? i wykonywa? codzienne zadania.

Poprawia uwag?

Bezsenno?? ma negatywny wp?yw na ocen? i spowalnia proces my?lenia. The Sleep Foundation opublikowa?a artyku?, w którym stwierdzono, ?e bezsenni pracownicy s? o 70% bardziej nara?eni na wypadki ni? osoby, którym przys?uguje zalecana ilo?? snu.

Obliczono, ?e poza miejscem pracy 4% ?miertelnych wypadków drogowych jest spowodowanych zm?czeniem i przem?czeniem.

3) Sen poprawia pami?? i uczenie si?

Badania pokazuj?, ?e sen poprawia nasz? zdolno?? zapami?tywania nowych informacji. Robi to na dwa ró?ne sposoby; poprawiaj?c zdolno?? koncentracji na jawie i utrwalaj?c wspomnienia podczas snu.

Chocia? nie ma mo?liwo?ci naukowego udowodnienia tego, uwa?a si?, ?e pewne fale mózgowe wzmacniaj? wspomnienia na ró?nych etapach snu.

Naukowcy wiedz?, ?e uczenie si? czego? nowego tu? przed snem zwi?ksza nasz? zdolno?? zapami?tywania tych informacji. Badania te wykaza?y równie?, ?e te nowe informacje mog? zosta? zachowane nawet po krótkiej drzemce, a co najwa?niejsze, s? przechowywane w naszej pami?ci d?ugoterminowej.

4) Sen poprawia nastrój i zmniejsza stres

Po nieprzespanej nocy zwykle nast?puje zrz?dliwy poranek. Ka?dy, kto do?wiadczy? trudnego snu w nocy, przyzna?by, ?e czuje si? zrz?dliwy, porywczy i ogólnie nie rozmawia.

Ale je?li brak snu stanie si? czym? normalnym, mo?e prowadzi? do znacznie powa?niejszych problemów psychologicznych, a brak snu mo?e prowadzi? do z?o?ci, frustracji i smutku.

Reduces Stress

Sen równie? bardzo dobrze zmniejsza stres. Dzi?ki regularnej rutynie snu nasze cia?a mia?y czas na na?adowanie si?.

5) Sen poprawia nasze zdrowie psychiczne

Depresja i l?k s? cz?sto przyczyn? zaburze? snu. W rzeczywisto?ci badania pokazuj?, ?e l?k, depresja i bezsenno?? s? ze sob? powi?zane i ?e jedno jest prawie zawsze przyczyn? drugiego.

Chocia? istnieje kilka organizacji, które wspieraj? zdrowie psychiczne , statystyki wykaza?y, ?e prawie 40% problemów ze zdrowiem psychicznym pozostaje nierozpoznanych i nieleczonych.

Wyniki pokaza?y równie?, ?e spo?ród 40% wymienionych powy?ej tylko oko?o 20% by?o ?wiadomych, ?e ma problem ze zdrowiem psychicznym.

Je?li cz??ciej odczuwasz niepokój lub napady paniki, mo?e to wynika? z niewystarczaj?cej ilo?ci snu.

6) Sen poprawia relacje

Pozytywny wp?yw bycia zrz?dliwym robalem mo?e sprawi?, ?e relacje osobiste i zawodowe b?d? przyjemniejsze! Po dobrze przespanej nocy ludzie budz? si? bardziej wypocz?ci, zrelaksowani i bardziej energiczni.

Poprawia relacje

Sytuacje, które pojawiaj? si? w ?yciu codziennym, w domu i w pracy, mog? by? stresuj?ce, a nasza zdolno?? radzenia sobie ze stresuj?cymi sytuacjami wynika z tego, jak odpr??eni jeste?my w obecnym czasie.

Mówi?c najpro?ciej, b?d?c wypocz?tym, dajemy sobie wi?ksz? szans? radzenia sobie z codziennymi sytuacjami w bardziej racjonalny sposób.

Lepsza higiena snu dla lepszego Ciebie

Podsumowuj?c, je?li regularnie ?pisz dobrze, mo?esz skorzysta? z wielu pozytywnych aspektów, takich jak poprawa uwagi i koncentracji, a tak?e lepsza zdolno?? zapami?tywania i zatrzymywania informacji.

Lepszy sen

Osoby, które zdrowo ?pi?, odnosz? równie? korzy?ci z poprawy funkcji uk?adu odporno?ciowego i zdolno?ci kontrolowania wagi, a tak?e poprawy nastroju i poziomu stresu oraz ogólnej poprawy zdrowia psychicznego.
Niewystarczaj?ca ilo?? snu powoduje, ?e te pozytywne skutki s? odwracane iz czasem ludzie zaczn? odczuwa? zmniejszon? uwag? i koncentracj?, zmniejszon? zdolno?? zapami?tywania i zatrzymywania informacji oraz wzrost poziomu stresu.

Z os?abionym uk?adem odporno?ciowym osoby, które nie ?pi? wystarczaj?co du?o, mog? by? równie? bardziej nara?one na zachorowanie ni? osoby, które nie cierpi? z powodu braku snu.

Masz do?? snu?

Je?li mieszkasz w Wielkiej Brytanii (UK), Irlandii Pó?nocnej (NI) lub Republice Irlandii (ROI) i masz do?? niewystarczaj?cej ilo?ci snu, mo?esz przeczyta? o korzy?ciach p?yn?cych z tabletki nasenne.
Po prostu kliknij nazw? produktu lub zdj?cie, aby dowiedzie? si? wi?cej:

Pytania dotycz?ce oferowanych przez nas us?ug lub leków, które sprzedajemy bezp?atnie na recept? w witrynie Sleeping Tablets Direct, mo?na odpowiedzie? przez telefon, czat na ?ywo i e-mail 24 godziny na dob?, 7 dni w tygodniu.

Tom Jones Content Writer z Polska Z tytułem magistra nauk medycznych

Tom Jones Ello xing

Pisarz treści z Wielkiej Brytanii z tytułem magistra nauk medycznych

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są zaznaczone *

Oceń ten post