Sleeping Tablets
Trust Pilot Review
Amitriptylina

Amitriptylina

Amitryptylina jest lekiem przeciwdepresyjnym o dzia?aniu uspokajaj?cym i przeciwbólowym (przeciwbólowym), powszechnie stosowanym w leczeniu bólu nerwów, bólu pleców i napadów migreny. Jest równie? stosowany w leczeniu problemów ze zdrowiem psychicznym, takich jak depresja i wiadomo, ?e ?agodzi stany l?kowe. Je?li ból uniemo?liwia ci spokojny sen, mo?esz przeczyta? wi?cej o korzy?ciach p?yn?cych ze stosowania amitryptyliny 10 mg.

Notera: bild för illustrativa ändamål - FDA och EMA godkänd medicin som säljs här.

VÄLJ STYRKA

Produkter Pris Köp nu
Förpackning av 28 x tabletter €46.39
Förpackning av 56 x tabletter €77.71
Förpackning av 84 x tabletter €110.19
Förpackning av 112 x tabletter €139.19
Förpackning av 140 x tabletter €167.03
Förpackning av 168 x tabletter €194.87

Amitriptylina Information

Do czego s?u?y amitryptylina?

Amitryptylina to generyczna wersja leku sprzedawanego mi?dzy innymi pod mark? Elavil, która zosta?a odkryta w latach 50. XX wieku przez naukowców z mi?dzynarodowej firmy farmaceutycznej Merck. Znajduje si? on na li?cie podstawowych leków ?wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) i jest powszechnie stosowany na ca?ym ?wiecie, co roku wydaje miliony recept. Tabletki amitryptyliny maj? szeroki zakres zastosowa?, o których bardziej szczegó?owo omówimy nieco pó?niej. Jest zatwierdzony do u?ytku w Sverige przez National Health Service (NHS) i zwykle jest dost?pny tylko wtedy, gdy jest przepisany przez lekarza pierwszego kontaktu lub specjalist? w zale?no?ci od schorzenia, w leczeniu którego jest stosowany. Je?li jednak masz problemy z otrzymaniem recepty, mo?esz kupi? amitryptylin? online w naszej aptece znajduj?cej si? tutaj w Sverige.

Jak wspomnieli?my wcze?niej, amitryptylina ma wiele zastosowa?, co jest jednym z powodów, dla których jest tak powszechnie przepisywana na ca?ym ?wiecie. Jest stosowany w leczeniu powa?nych zaburze? depresyjnych, ale obecnie znacznie rzadziej od czasu opracowania bezpieczniejszych i skuteczniejszych leków przeciwdepresyjnych, takich jak selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) oraz inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SRNI). Jest to druga opcja leczenia depresji i zwykle stosowana tylko wtedy, gdy inne leki przeciwdepresyjne nie dzia?aj?. Ludzie cz??ciej u?ywaj? amitryptyliny do bólu i zapobiegania migrenom. Istnieje kilka rodzajów migreny, z których najcz?stsze to migrena z aur? i migrena bez aury. Oba s? silnymi bólami g?owy, które zwykle s? odczuwane po jednej stronie g?owy, nad okiem.

Jedyna ró?nica mi?dzy tymi dwoma typami polega na tym, ?e pierwszy ma wizualne znaki ostrzegawcze na oko?o pó? godziny przed pojawieniem si? bólu g?owy, takie jak martwy punkt, jasne kropki lub migaj?ce ?wiat?a. Mog? utrzymywa? si? przez ca?y dzie?, a najsilniejszy ból trwa od 1 do 2 godzin, a ludzie cz?sto odczuwaj? nudno?ci lub wymioty i s? wra?liwi na ?wiat?o. Najcz?stszymi rodzajami bólu, w których stosuje si? tabletki amitryptyliny, jest ból neuropatyczny (nerwowy), taki jak neuropatia cukrzycowa, neuropatia obwodowa i fibromialgia. Jest równie? stosowany jako leczenie drugiego rzutu w leczeniu bólu nie wywo?anego chemioterapi?, gdy inne leki, takie jak opioidy, nie dzia?aj?, ale zwykle jest to prowadzone przez specjalist? onkologa.

Amitryptylina 10 mg okaza?a si? by? korzystna w leczeniu bezsenno?ci i mo?e by? stosowana jako opcja leczenia d?ugoterminowego bez ryzyka uzale?nienia lub zwi?kszonej tolerancji na lek. Wiele osób stosuje równie? amitryptylin? w przypadku zaburze? l?kowych, takich jak uogólnione zaburzenie l?kowe (GAD) i l?k spo?eczny. Ponownie, mo?na to bezpiecznie stosowa? jako d?ugoterminow? opcj? leczenia, bez ryzyka uzale?nienia fizycznego.

Jak dzia?a amitryptylina

Amitryptylina ma trójcykliczn? struktur? chemiczn? i silne w?a?ciwo?ci antycholinergiczne. Dok?adny mechanizm dzia?ania nie jest w pe?ni poznany, ale uwa?a si?, ?e hamuje on wychwyt zwrotny noradrenaliny i serotoniny, co oznacza, ?e ??ich st??enie wzrasta i pozostaje w mózgu d?u?ej, zanim zostan? usuni?te lub ponownie wch?oni?te przez synapsy. Synapsy to mikroskopijne luki mi?dzy neuronami, które s? komórkami mózgowymi, a wysy?ane przez nie wiadomo?ci przechodz? przez synapsy. Wysy?ane sygna?y nazywane s? potencja?ami czynno?ciowymi, a substancje chemiczne zwane neuroprzeka?nikami mog? regulowa? tempo potencja?ów czynno?ciowych.

Tabletki amitryptyliny s? równie? agonistami niektórych receptorów serotoniny, co oznacza, ?e ??zwi?kszaj? ilo?? wytwarzanego neuroprzeka?nika serotoniny. Lek hamuje równie? niektóre kana?y jonowe, w tym kana?y jonowe sodu i potasu bramkowane napi?ciem. Kana?y jonowe znajduj? si? w b?onie otaczaj?cej ka?dy neuron, a ka?dy neuron ma ?adunek elektryczny. Gdy napi?cie osi?gnie pewien poziom, powoduje to wyzwolenie potencja?u czynno?ciowego, wi?c je?li kana?y jonowe zostan? zablokowane, zmniejszy to szybko?? wyzwalania. Uwa?a si?, ?e jest to cz??ciowo spowodowane dzia?aniem agonisty kwasu gamma-aminomas?owego (GABA), który jest receptorem wytwarzaj?cym neuroprzeka?nik GABA. Jest neuroprzeka?nikiem hamuj?cym, który ma w?a?ciwo?ci przeciwl?kowe (przeciwl?kowe) i przeciwbólowe (?agodz?ce ból).

Jak d?ugo trwa amitryptylina

Amitryptylina 10 mg jest szybko wch?aniana przez przewód pokarmowy, gdzie wchodzi do uk?adu sercowo-naczyniowego, a nast?pnie przenika przez barier? krew-mózg do mózgu, gdzie wywiera swoje dzia?anie. Jego biodost?pno?? wynosi od 30 do 60% ze wzgl?du na metabolizm pierwszego przej?cia, co oznacza, ?e ??cz??? leku jest metabolizowana, zanim dotrze do mózgu. Po wch?oni?ciu osi?ga szczytowe st??enie w osoczu po 2–12 godzinach i uwa?a si?, ?e ta zmienno?? w czasie jest spowodowana ró?nicami genetycznymi.

?redni okres pó?trwania to 25 godzin, czyli czas, w którym po?owa dawki leku opuszcza system. Poniewa? ma d?ugi czas dzia?ania, oznacza to, ?e mo?na skutecznie stosowa? amitryptylin? na sen, ból i niepokój, bez konieczno?ci ponownego dawkowania w ci?gu dnia. Poniewa? nagromadzenie si? w twoim systemie wymaga czasu, mo?esz nie odczu? korzy?ci przez oko?o dwa tygodnie. Mo?esz kupi? ?rodki przeciwbólowe w Sverige w naszej aptece internetowej, je?li chcesz leczy? swój stan w domu. Aby uzyska? wi?cej anegdotycznych informacji na temat tego, jak dzia?a ten lek, mo?esz przeczyta? recenzje amitryptyliny na naszej stronie.

Dawkowanie amitryptyliny w ?agodzeniu bólu

Dawka amitryptyliny b?dzie si? ró?ni? w zale?no?ci od rodzaju i nasilenia zaburzenia, do którego jest u?ywana. Amitryptylina 10 mg jest zwykle stosowan? dawk? pocz?tkow? niezale?nie od stanu pacjenta i mo?e by? zwi?kszana w ci?gu kilku tygodni do maksymalnie 75 mg na dob?. Chocia? nie jest on stosowany specjalnie do leczenia migreny, gdy si? pojawia, mo?na przepisa? wy?sze dawki w celu zapobiegania migrenie, jednak zawsze powinien to robi? lekarz specjalista. Dawk? amitryptyliny w przypadku bólu rozpoczyna si? od 10 mg na dob?, jednak mo?na j? zwi?kszy?, je?li konieczne jest dalsze z?agodzenie bólu. Najlepiej przyjmowa? go na noc, poniewa? mo?e powodowa? senno??. Tabletki nale?y zawsze po?yka? w ca?o?ci, popijaj?c szklank? wody lub soku, upewniaj?c si?, ?e nie rozgniata si? ani nie prze?uwa leku. Dawka amitryptyliny na sen równie? zaczyna si? od 10 mg i mo?na j? zwi?kszy? do 50 mg, zwi?kszaj?c o 10 mg co tydzie?. Nale?y to wzi?? oko?o godziny przed pój?ciem spa?.

Skutki uboczne amitryptyliny

Niestety, wszystkie leki mog? powodowa? dzia?ania niepo??dane i dlatego zawsze nale?y stosowa? najni?sz? skuteczn? dawk?. Na szcz??cie wi?kszo?? ludzi ich nie do?wiadcza, a dla tych, którzy to robi?, s? ?agodne i ust?puj? bez konieczno?ci interwencji medycznej. Niemniej jednak, zanim kupisz amitryptylin?, wa?ne jest, aby zdawa? sobie spraw? z wszelkich, które mog? mie? na Ciebie wp?yw. Niektóre z najcz?stszych skutków ubocznych amitryptyliny obejmuj?:

 • Suche usta
 • Zawroty g?owy
 • Ból g?owy
 • Ospa?o??
 • Zaparcie
 • Problemy z oddawaniem moczu

Je?li którekolwiek z powy?szych dotyczy Ciebie, nie jest konieczne zaprzestanie przyjmowania leków, chyba ?e s? one szczególnie uci??liwe. W takim przypadku nale?y skonsultowa? si? z lekarzem rodzinnym w sprawie alternatyw. Nie nale?y jednak nagle przerywa? jego przyjmowania, poniewa? mo?e to powodowa? nieprzyjemne skutki uboczne i mo?e wp?ywa? na nastrój. Jest to bardzo rzadkie, ale niektórzy ludzie do?wiadczaj? powa?nych skutków ubocznych. Przesta? przyjmowa? amitryptylin? 10 mg i zasi?gnij pomocy medycznej, je?li wyst?pi którykolwiek z poni?szych objawów:

 • Skurcze mi??ni lub uczucie s?abo?ci i dezorientacji
 • ?ó?taczka (za?ó?cenie skóry lub oczu)
 • Obrz?k oczu, ból lub zmiana widzenia
 • Tachykardia (szybkie bicie serca) lub nieregularne bicie serca
 • Uczucia samookaleczenia lub my?li samobójcze

Ponownie zdarza si? to bardzo rzadko, ale u niektórych osób wyst?puje ci??ka reakcja alergiczna zwana anafilaksj?. Objawy wstrz?su anafilaktycznego obejmuj? obrz?k ust i twarzy, wysypk? na twarzy i szyi, ?wiszcz?cy oddech i trudno?ci w oddychaniu. Ten rodzaj reakcji alergicznej jest uwa?any za nag?y przypadek medyczny i powiniene? natychmiast uda? si? na pogotowie i zadzwoni? pod numer 999, je?li go do?wiadczasz.

Czy amitryptylina jest bezpieczna dla wszystkich?

Wiele osób kupuje amitryptylin? w Sverige ze wzgl?du na jej szeroki zakres zastosowa? i skuteczno??, jednak istniej? pewne grupy osób, które powinny albo unika? jej przyjmowania, albo skonsultowa? si? z lekarzem rodzinnym, zanim to zrobi?. Jest bezpieczna dla wi?kszo?ci osób w wieku powy?ej 18 lat, jednak je?li którakolwiek z poni?szych sytuacji dotyczy Ciebie, powiniene? porozmawia? z lekarzem lub lokalnym zespo?em ds. zdrowia psychicznego lub zdrowia fizycznego:

 • Jeste? uczulony na którykolwiek ze sk?adników wymienionych na opakowaniu
 • Jeste? w ci??y lub karmisz piersi?
 • Masz problemy z w?trob? lub nerkami
 • Masz jaskr? (problem z oczami)
 • Masz problemy z sercem
 • Masz zaburzenie krwi zwane porfiri? (jest to rzadkie)
 • Masz epilepsj?
 • Masz terapi? elektrowstrz?sow? (ECT)

B?dziesz równie? musia? monitorowa? poziom cukru we krwi, je?li masz cukrzyc? typu 1 lub typu 2, poniewa? tabletki amitryptyliny mog? zwi?ksza? poziom cukru we krwi. Istniej? równie? pewne leki, których nie nale?y przyjmowa? w tym samym czasie, takie jak SSRI, inhibitory monoaminooksydazy (MOAI) lub tyroksyna (lek stosowany w chorobach tarczycy). Wa?ne jest równie?, aby pami?ta?, ?e amitryptylina i alkohol nie mieszaj? si? dobrze i nale?y zmniejszy? ilo?? wypijanej ilo?ci podczas przyjmowania tego leku.

Amitryptylina kontra Gabapentyna

Chocia? by?a u?ywana poza etykiet?, mo?na u?y? amitryptyliny w leczeniu bólu nerwów i wykazano, ?e ma ona podobn? skuteczno?? jak gabapentyna w kilku randomizowanych badaniach z podwójnie ?lep? prób?. W jednym badaniu pacjentów z bólem neuropatycznym podzielono na 2 grupy i ka?dej grupie podawano 1 lek w monoterapii. Chocia? oba leki s? stosowane w leczeniu podobnych rodzajów bólu, pod wzgl?dem neuropatii obwodowej oba leki mia?y jednakow? skuteczno??, jednak gabapentyna mia?a mniej skutków ubocznych. Mówi?c to, gabapentyna ma w?a?ciwo?ci uzale?niaj?ce, dlatego amitryptylina mo?e by? lepiej tolerowana jako opcja leczenia d?ugoterminowego.

Zanim kupisz Amitryptylin? online

Zanim kupisz ?rodki przeciwbólowe, takie jak amitryptylina 10 mg, zastanów si?, czy jest to dla Ciebie najlepsza metoda leczenia. Nie jest to dobra opcja leczenia ostrego bólu, wi?c mo?esz rozwa?y? leki, które zaczynaj? dzia?a? od razu, je?li dozna?e? urazu lub na przyk?ad po operacji. W leczeniu bólu d?ugotrwa?ego, takiego jak ból neuropatyczny, pomocne mog? by? holistyczne techniki post?powania. Niektórzy ludzie uwa?aj?, ?e delikatne ?wiczenia lub fizjoterapia s? przydatne, a akupunktura zosta?a zalecona przez NHS w przypadku niektórych rodzajów bólu, w tym zapobiegania migrenie.

Akupunktura przesz?a badania kliniczne pod k?tem jej skuteczno?ci i okaza?a si? skuteczna w leczeniu kilku schorze?. Jest to jednak drogie, a koszty mog? z czasem znacznie wzrosn??. Je?li próbowa?e? tego wcze?niej lub jeste? zainteresowany korzy?ciami p?yn?cymi ze stosowania tabletek amitryptyliny, to od Ciebie powinno zale?e?, czy chcesz ich u?y? do kontrolowania swojego stanu, chyba ?e s? przeciwwskazane.

Kup Amitryptylin? w Sverige

?ycie z bólem mo?e powa?nie wp?yn?? na Twoje codzienne ?ycie i zdolno?? do funkcjonowania. Ludzie maj? ró?ne nasilenie bólu i mo?e to by? spowodowane szeregiem warunków. Bez wzgl?du na przyczyn?, masz moc do podj?cia dzia?a?, a objawy nie musz? okre?la? Twojego ?ycia i tego, co mo?esz zrobi?. Podobnie problemy ze snem, takie jak bezsenno??, mog? równie? by? wyniszczaj?ce i nie tylko wp?ywa? na jako?? snu, ale tak?e na ?ycie domowe i zawodowe. Je?li jeste? zm?czony, mo?esz sta? si? dra?liwy, co mo?e nadwer??y? twoje relacje. Mo?e równie? prowadzi? do b??dów w pracy, a nawet spowodowa? wypadek drogowy. Mo?esz uda? si? do swojego lekarza rodzinnego po porad?; rozumiemy jednak, ?e nie ka?dy mo?e to zrobi?, albo z powodu braku czasu, albo nawet dlatego, ?e wstydz? si? przyzna?, ?e maj? problemy.

Wielu lekarzy rodzinnych nie lubi s?ysze? dok?adnie, jaki lek, o którym wiesz, jest najlepszy dla twojego organizmu i mo?na ich zach?ci? do przepisania najta?szej dost?pnej opcji i sprawdzenia, czy najpierw dzia?a lepiej, co mo?e zaj?? miesi?ce. Uwa?amy, ?e powiniene? mie? swobod? kupowania niezb?dnych leków w przyst?pnej cenie. Dlatego stworzyli?my to tak, aby? móg? kupi? amitryptylin? online w naszej aptece w Sverige bez konieczno?ci posiadania recepty.

Odwied? sleepingtabletsdirect.com/sv/ aby zapozna? si? z pe?n? ofert? produktów tabletki nasenneleki przeciwl?kowe i leki przeciwbólowe. Je?li masz jakiekolwiek pytania, mo?esz skontaktowa? si? z naszym oddanym i przyjaznym zespo?em za po?rednictwem naszej strony.

Viktig information

Även om detta läkemedel kan konsumeras med eller utan mat, rekommenderas det inte att patienter konsumerar det på en fullständig tom mage. På samma sätt kommer effekterna av detta läkemedel att dömas eller verka svagare om de tas på full mage eller efter att ha ätit en tung måltid.

Denna medicinering bör:

 • konsumeras i enlighet med patientinformationen.
 • sväljas hela; krossa, tugga eller suga inte dessa tabletter / kapslar.
 • förvaras på en sval och torr plats / vid rumstemperatur (20 ° C - 25 ° C).
 • hålls utom räckhåll för barn hela tiden (minderåriga under 18 år).

Denna medicinering bör inte

 • blandas med alkohol - till och med en drink kan vara farlig.
 • används om du är gravid, ammar (eller planerar att bli gravid).
 • delas - även med vänner eller familj som upplever symtom som du liknar.
 • tas när du planerar att köra eller använda farliga maskiner.

ANMÄRKNING : Om du, eller någon du känner, har tagit för mycket av detta läkemedel, eller om du upplever några oönskade biverkningar som t.ex. utslag, andningssvårigheter eller svullnad av något slag, bör du kontakta en läkare omedelbart.