Sleeping Tablets
Trust Pilot Review
Tapentadol

Tapentadol

Tapentadol to opioidowy lek przeciwbólowy nale??cy do klasy leków benzenoidowych. Jest to mniej znany lek opioidowy; jest jednak bardzo skutecznym ?rodkiem przeciwbólowym z podwójnym mechanizmem dzia?ania, który jest skierowany do o?rodkowego uk?adu nerwowego. Jest to licencjonowany lek, który zosta? opracowany do celów terapeutycznych i jest dost?pny na recept? w Sverige. Lek ten jest sprzedawany pod kilkoma markami, z których najpopularniejsze to Palexia i Nucynta. Je?li nie mo?esz otrzyma? recepty od swojego lekarza pierwszego kontaktu, mo?esz kupi? Tapentadol online w naszej aptece znajduj?cej si? tutaj w Sverige bez konieczno?ci wystawiania recepty!

Notera: bild för illustrativa ändamål - FDA och EMA godkänd medicin som säljs här.

VÄLJ STYRKA

Produkter Pris Köp nu
Förpackning av 30 x tabletter €53.35
Förpackning av 60 x tabletter €82.35
Förpackning av 90 x tabletter €119.47
Förpackning av 120 x tabletter €155.43
Förpackning av 150 x tabletter €187.91
Förpackning av 200 x tabletter (180 + 20 fri) €218.07

Tapentadol Information

Leczenie bólu tapentadolem

Jak krótko wspomnieli?my wcze?niej, tapentadol jest opioidowym lekiem przeciwbólowym stosowanym w leczeniu umiarkowanego do ci??kiego, ostrego i przewlek?ego bólu. Jest równie? stosowany do ?agodzenia bólu, gdy jest to g?ówny objaw pewnych stanów. Ból ostry definiuje si? jako nagle pojawiaj?cy si? krótkotrwa?y ból spowodowany konkretn? chorob? lub urazem. Przyk?adami mog? by? choroby, takie jak zapalenie wyrostka robaczkowego, urazy, takie jak z?amanie ko?ci lub ból po zabiegu. Ostry ból mo?e by? przydatny, poniewa? informuje organizm, ?e co? jest nie tak, na przyk?ad, je?li zachorujesz na chorob? wymagaj?c? natychmiastowego leczenia, b?dziesz potrzebowa? wystarczaj?co silnego znaku, aby zach?ci? Ci? do szukania pomocy. Kiedy jednak zdajesz sobie z tego spraw?, nie potrzebujesz ju? tych informacji, a ulga w bólu staje si? niezb?dna. By?oby nie do zniesienia doznanie z?amanej nogi bez u?mierzenia bólu po tym, jak pocz?tkowe mechanizmy biologiczne przestan? dzia?a?. Ból przewlek?y jest zasadniczo bólem d?ugotrwa?ym, na tyle silnym, ?e uzasadnia interwencj? terapeutyczn?. Przyk?ady stanów przewlek?ych to:

 • Neuropatia cukrzycowa – Hiperglikemia (wysoki poziom glukozy we krwi) wywo?ana zarówno cukrzyc? typu 1, jak i typu 2, z czasem uszkadza komórki nerwowe. Uszkodzenie to mo?e dotyczy? nerwów w ró?nych cz??ciach cia?a, takich jak nerwy wykrywaj?ce dotyk i ból, nerwy kontroluj?ce ruch oraz nerwy kontroluj?ce funkcje automatyczne. Powoduje to ból nerwów podobny do neuropatii obwodowej i fibromialgii, które s? równie? przyk?adami stanów, które mo?na leczy? ?rodkami przeciwbólowymi.
 • Zapalenie stawów – Istniej? ró?ne rodzaje zapalenia stawów, z których najcz?stsze to choroba zwyrodnieniowa stawów i reumatoidalne zapalenie stawów. To pierwsze powoduje, ?e ko?ci wokó? stawów staj? si? kruche i zu?ywaj? si?, podczas gdy drugie jest chorob? autoimmunologiczn? i powoduje stan zapalny. Oba typy s? chorobami post?puj?cymi, co oznacza, ?e ??pogarsza si? wraz z up?ywem czasu, wi?c leczenie bólu b?dzie konieczne na d?u?sz? met?.
 • Ból zwi?zany z rakiem — mo?e by? ostry lub przewlek?y i ma wiele czynników. Niektóre krótkotrwa?e bóle mog? by? spowodowane leczeniem, takim jak chemioterapia, podczas gdy d?ugotrwa?y ból mo?e by? spowodowany naciskiem guza na ko?ci lub nerwy. Rak jest z?o?on? i powa?n? chorob?, a opanowanie bólu jest niezb?dne do z?agodzenia jednego aspektu, który mo?e równie? pomóc w emocjonalnych trudno?ciach radzenia sobie z t? wyniszczaj?c? chorob?. Je?li lub kiedy rak przejdzie w remisj? lub zostanie wyleczony, zwi?zany z nim ból zwykle ust?puje, a leki mo?na odstawi?.

Ból przewlek?y nie ogranicza si? do fizycznego dyskomfortu, ale mo?e mie? skutki psychologiczne i prowadzi? do z?ego stanu zdrowia psychicznego, dlatego bardzo wa?ne jest radzenie sobie z objawami.

Jak dzia?a tapentadol?

Mechanizm dzia?ania tapentadolu jest podobny do innych leków opartych na opioidach, których celem s? receptory opioidowe w o?rodkowym uk?adzie nerwowym. Centralny uk?ad nerwowy obejmuje mózg i rdze? kr?gowy, a neurony (komórki nerwowe) ??cz? si? z obwodowym uk?adem nerwowym w pozosta?ej cz??ci cia?a. Te neurony przekazuj? informacje z o?rodkowego uk?adu nerwowego do obwodowego uk?adu nerwowego za pomoc? sygna?ów elektrycznych, a to kontroluje wszystkie nasze funkcje i percepcje, w tym percepcj? dotyku i bólu. Pomi?dzy ka?dym neuronem znajduje si? male?ka szczelina zwana synaps?, w której znajduje si? wi?kszo?? receptorów. Substancje chemiczne zwane neuroprzeka?nikami reguluj? aktywno?? elektryczn? w o?rodkowym i obwodowym uk?adzie nerwowym, a leki mog? powodowa? wytwarzanie neuroprzeka?ników stymuluj?cych lub hamuj?cych. W przeciwie?stwie do wi?kszo?ci innych opioidów ma podwójny mechanizm dzia?ania, wi?c oprócz bycia agonist? opioidów hamuje równie? wychwyt zwrotny noradrenaliny, dzi?ki czemu jest silnym ?rodkiem przeciwbólowym. Oba mechanizmy zapewniaj? wy?szy poziom tych neuroprzeka?ników w mózgu poprzez stymulacj? produkcji opioidów i zapobieganie ponownemu wch?anianiu naturalnie wytwarzanej noradrenaliny z powrotem do neuronu przez synaps?. Opioidy zmniejszaj? odczuwanie bólu, zmniejszaj?c transmisj? sygna?ów nocyceptywnych (bólowych), zwi?kszaj?c w ten sposób próg bólu. Dok?adny mechanizm dzia?ania noradrenaliny jest niejasny, jednak przeprowadzono wiele bada? klinicznych, które wykaza?y, ?e skutecznie zmniejsza ona odczuwanie bólu.

Jak szybko dzia?a Tapentadol?

Tapentadol jest szybko wch?aniany i ma szybki pocz?tek dzia?ania ?rednio zaledwie pó? godziny po spo?yciu, co jest przydatne, je?li objawy pojawiaj? si? nagle. Szczytowe st??enie w osoczu osi?ga po godzinie i 15 minutach, wi?c wtedy b?dzie najskuteczniejsze. Szybko?? wch?aniania jest wolniejsza, je?li lek jest przyjmowany z jedzeniem, jednak ró?nica nie jest znacz?ca i nie ma wp?ywu na poziom wch?aniania. Biodost?pno?? tapentadolu jest zaskakuj?co niska i wynosi zaledwie 32%, co oznacza, ?e ??68% jest tracone w procesie metabolizmu pierwszego przej?cia, który zachodzi, gdy sk?adnik aktywny leku przemieszcza si? z przewodu pokarmowego do receptorów neuronalnych w mózgu, gdzie wywiera swoje dzia?anie. Pomimo niskiej biodost?pno?ci jest silnym lekiem, cz??ciowo dlatego, ?e nie musi metabolizowa? w organizmie do morfiny, aby osi?gn?? korzy?ci terapeutyczne, ale raczej bezpo?rednio celuje w receptory opioidowe. Okres pó?trwania tapentadolu wynosi 4 godziny, a czas dzia?ania wynosi od 4 do 6 godzin. Oznacza to, ?e efekty dzia?ania leku odczujesz na d?ugo przed konieczno?ci? przyj?cia kolejnej dawki, co wyja?nimy bardziej szczegó?owo wkrótce. Czasami jeste?my pytani „czy Tapentadol pojawia si? na te?cie narkotykowym?” a krótka odpowied? na to brzmi: tak. Poniewa? jest to lek na bazie opioidów, jest to wykrywalne. Okres pó?trwania w fazie eliminacji to czas, w którym po?owa leku jest metabolizowana i wydalana z organizmu. Oznacza to, ?e lek b?dzie w twoim ciele i b?dzie wykrywalny przez co najmniej dwa razy d?u?ej ni? ten czas.

Informacje o dawkowaniu tapentadolu

Twoja rutyna dawkowania tapentadolu b?dzie zale?e? od nasilenia bólu, niezale?nie od tego, czy jest on ostry, czy przewlek?y, oraz od pewnych czynników, takich jak wra?liwo?? na leki. Tabletki Tapentadol 50 mg s? cz?sto przepisywane jako dawka pocz?tkowa i w razie potrzeby mo?na zwi?kszy? ich moc. W przypadku ostrego, przerywanego bólu mo?esz przyj?? zalecan? dawk?, gdy czujesz, ?e objawy nie s? odpowiednio leczone ?rodkami przeciwbólowymi dost?pnymi bez recepty. Mo?esz przyj?? wi?cej w ci?gu dnia, pod warunkiem, ?e zachowasz 4-godzinn? przerw? mi?dzy ka?d? dawk?. Tabletki tapentadolu o natychmiastowym uwalnianiu s? najodpowiedniejsz? postaci? do leczenia silnego ostrego bólu, takiego jak po zabiegu chirurgicznym lub powa?nym wypadku. Jest to najprawdopodobniej konieczne przez ca?y dzie?, aby utrzyma? sta?y poziom w systemie. Tapentadol 100 mg jest powszechnie stosowany w leczeniu bólu przewlek?ego o nasileniu umiarkowanym do ci??kiego. Ponownie, dawki musz? by? rozmieszczone równomiernie w ci?gu dnia, aby upewni? si?, ?e lek nie gromadzi si? w twoim systemie. Nigdy nie nale?y próbowa? wci?gania tapentadolu lub mia?d?enia go w jakikolwiek sposób, poniewa? spowoduje to zbyt szybkie wch?oni?cie leku, co mo?e spowodowa? przedawkowanie. Przedawkowanie tapentadolu jest bardzo niebezpieczne, dlatego nale?y zachowa? szczególn? ostro?no?? podczas stosowania tego leku.

Czy tapentadol powoduje skutki uboczne?

Zanim kupisz Tapentadol, dobrze jest zdawa? sobie spraw? z ryzyka, a tak?e z korzy?ci. Efekty uboczne s? rzadkie, ale zdarzaj? si? u niektórych osób. Na szcz??cie s? one zwykle ?agodne dla tych, którzy ich do?wiadczaj? i ust?puj? samoistnie po krótkim czasie. Niektóre z najcz?stszych skutków ubocznych tapentadolu obejmuj?:

 • Ospa?o??
 • Suche usta
 • Md?o?ci
 • Ból g?owy
 • Sw?dzenie

Nie musisz przerywa? przyjmowania leku, je?li wyst?pi którykolwiek z powy?szych objawów, chyba ?e uznasz go za zbyt du?y i wolisz to zrobi?. Niektórzy ludzie do?wiadczaj? powa?niejszych skutków ubocznych, jednak zdarza si? to rzadko. Nale?y przerwa? leczenie i zwróci? si? o pomoc medyczn?, je?li wyst?pi którykolwiek z poni?szych objawów:

 • Trudno?ci w oddychaniu
 • Omamy lub urojenia
 • Napady
 • Anafilaksja

Czy powinienem bra? tapentadol czy tramadol?

Te dwa leki s? strukturalnie bardzo podobne, jednak istniej? mi?dzy nimi pewne kluczowe ró?nice. Z tych dwóch tramadol jest silniejszym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny, co oznacza, ?e ??wy?szy poziom neuroprzeka?nika serotoniny pozostanie w Twój system na d?u?ej, co pomaga w ?agodzeniu bólu. Tapentadol jest znacznie silniejszym opioidem i nie wymaga metabolizowania do morfiny w celu wywo?ania jego dzia?ania. Z drugiej strony si?a dzia?ania tramadolu zale?y od dyspozycji genetycznej, poniewa? jest on metabolizowany przez enzymy cytochromu P450 do jego silniejszych metabolitów. Skuteczno?? tych enzymów ró?ni si? w zale?no?ci od osoby, w zale?no?ci od indywidualnego kodowania genetycznego. Gdyby brakowa?o Ci ca?kowicie genów koduj?cych enzymy, lek odniós?by niewielkie korzy?ci, ale nadal odczuwa?by skutki uboczne. Tapentadol w porównaniu do oksykodonu jest podobny pod wzgl?dem si?y, ale ten pierwszy ma mniej skutków ubocznych, co czyni go lepszym lekiem. Tak wi?c, mimo ?e jest mniej znany tapentadol jest uwa?any za lepszy lek w spo?eczno?ci naukowej ze wzgl?du na jego wysok? skuteczno?? i profil bezpiecze?stwa oraz mniej skutków ubocznych ni? inne silne opioidy.

Kto nie powinien bra? tapentadolu?

Chocia? jest to bezpieczne dla wi?kszo?ci osób w wieku powy?ej 18 lat, istniej? pewne ostrze?enia dotycz?ce Tapentadolu, które dotycz? niektórych osób, które powinny go unika?. Powiniene? skonsultowa? si? ze swoim lekarzem rodzinnym przed za?yciem go, je?li którykolwiek z poni?szych warunków dotyczy Ciebie:

 • Jeste? uczulony na którykolwiek ze sk?adników tapentadolu
 • Masz problemy z oddychaniem
 • Zosta?e? wyleczony z uzale?nienia
 • Jeste? w ci??y lub karmisz piersi?

Istniej? równie? pewne interakcje z tapentadolem, o których nale?y pami?ta?. Nie nale?y jednocze?nie wykonywa? nast?puj?cych czynno?ci:

 • Benzodiazepiny
 • Inne opioidowe leki przeciwbólowe
 • Depresanty o?rodkowego uk?adu nerwowego

Zanim kupisz tapentadol

Ludzie coraz cz??ciej zaczynaj? u?ywa? tapentadolu w Sverige, poniewa? jest tak skuteczny. Ale zanim kupisz Tapentadol lub jakikolwiek inny lek na bazie opioidów, wa?ne jest, aby zastanowi? si?, czy jest to najlepsza opcja dla Ciebie. Poniewa? mo?e powodowa? uzale?nienie fizyczne, idealnie powinien by? stosowany jako krótkoterminowa opcja leczenia. Nie zawsze jest to mo?liwe, je?li chodzi o leczenie stanów przewlek?ych i w takich przypadkach nale?y zachowa? sta?? rutyn? dawkowania. Je?li przyjmujesz go przez d?ugi czas i musisz przesta? go bra?, powiniene? stopniowo odstawia? lek, poniewa? nag?e przerwanie go mo?e spowodowa? nieprzyjemne odstawienia. Objawy odstawienia tapentadolu obejmuj? nudno?ci, wymioty, gor?czk?, bóle mi??ni i bezsenno??.

Gdzie kupi? tapentadol?

Mo?esz otrzyma? recept? od swojego lekarza rodzinnego lub mo?esz kupi? Tapentadol online, je?li oka?e si? to trudne. Rozumiemy, ?e nie zawsze mo?na umówi? si? na wizyt?, a niektórzy lekarze niech?tnie przepisuj? leki przeciwbólowe na d?u?ej ni? 2 lub 3 tygodnie. Uwa?amy, ?e powiniene? by? w stanie kupi? ?rodki przeciwbólowe, które wiesz, ?e dzia?aj? dla Ciebie, bez konieczno?ci przekonywania lekarz ogólny. Mo?esz kupi? Tapentadol i inne leki przeciwbólowe w przyst?pnych cenach, z szybk? dostaw? z naszej internetowej apteki w Sverige. Odwied? sleepingtabletsdirect.com/sv/ aby zapozna? si? z pe?n? ofert? naszych produktów.

Viktig information

Även om detta läkemedel kan konsumeras med eller utan mat, rekommenderas det inte att patienter konsumerar det på en fullständig tom mage. På samma sätt kommer effekterna av detta läkemedel att dömas eller verka svagare om de tas på full mage eller efter att ha ätit en tung måltid.

Denna medicinering bör:

 • konsumeras i enlighet med patientinformationen.
 • sväljas hela; krossa, tugga eller suga inte dessa tabletter / kapslar.
 • förvaras på en sval och torr plats / vid rumstemperatur (20 ° C - 25 ° C).
 • hålls utom räckhåll för barn hela tiden (minderåriga under 18 år).

Denna medicinering bör inte

 • blandas med alkohol - till och med en drink kan vara farlig.
 • används om du är gravid, ammar (eller planerar att bli gravid).
 • delas - även med vänner eller familj som upplever symtom som du liknar.
 • tas när du planerar att köra eller använda farliga maskiner.

ANMÄRKNING : Om du, eller någon du känner, har tagit för mycket av detta läkemedel, eller om du upplever några oönskade biverkningar som t.ex. utslag, andningssvårigheter eller svullnad av något slag, bör du kontakta en läkare omedelbart.